<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EncryptedData Id="encSample"
    Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"
    xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
    <EncryptionMethod
        Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/>
    <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <EncryptedKey xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
            <EncryptionMethod
                Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                <KeyName>myTourOperatorKey</KeyName>
            </KeyInfo>
            <CipherData>
                <CipherValue/>
            </CipherData>
        </EncryptedKey>
    </KeyInfo>
    <CipherData>
        <CipherValue/>
    </CipherData>
</EncryptedData>